STATIC SHIELDING BAG / ESD BAG ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต – ถุงป้องกันความชื้น (ESD)

Static Shielding Bag / ESD Bag ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต – ถุงป้องกันความชื้น (ESD)

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันความชื้น ใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากการปล่อยประจุไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต (ESD) บรรจุภัณฑ์จะประกอบด้วยหลายชั้น และมีชั้นที่ป้องกันประจุไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายข้อมูลในชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย และยังสามารถป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ยิ่งเหมาะกับชิ้นงานที่ส่งไปยังต่างประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งค่อนข้างนาน

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตมักใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ เช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ

Static Shield Bags come in zip-lock or open-end styles and meet or exceed the electrical and physical requirements of MIL-B-81705 Rev. C TYPE III, EIA 541, EIA 625, MIL-HDBK-263, MIL-STD 1686, and EOS/ESD standards.

รูปแบบการผลิต แบบมีโลโก้ ESD หรือ ไม่มีโลโก้ ESD
  • แบบ Stamping Logo
  • แบบ Printing Logo